Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

(EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 2016/679, GDPR, 12–14 ART.)

Tämä asiakirja on laadittu informoimaan Sinua henkilötietojesi käsittelystä Eläintohtori Kivuton Oy:ssä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Eläintohtori Kivuton Oy

Reijolantie 1, 80330 Reijola

kivuton@kivuton.fi

jäljempänä ”me”

Rekisteri, jota tämä seloste koskee

Asiakasrekisteri, joka sisältää seuraavat henkilötietoryhmät:

-   potilaan omistajan tunnistamis- ja yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot; sekä

-   tiedot asiakkaan omistamasta eläimestä (potilas).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

-   yhteydenpito potilaan omistajiin, laskutuksen järjestäminen sekä

-   suoramarkkinointi eläinten omistajille (mm. rokotuskutsut ja uutiskirjeet).

Käsittelyn oikeusperuste on hoitosuhteen yhteydessä sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen asiakkaan pyynnöstä (GDPR 6(1) artiklan b alakohta). Käsittelyn oikeusperuste suoramarkkinoinnissa on rekisterinpitäjän oikeutetut edut (GDPR 6(1) artiklan f alakohta), jotka ovat rekisterinpitäjän taloudelliset edut, joita markkinoinnilla pyritään saavuttamaan.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti kenellekään tai mihinkään. Massamuotoisesti tai laajamittaisesti asiakasrekisterin, asiakkaan tai muidenkaan tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytä.

Olemme tehneet henkilötietojen käsittelyä sisältävästä toiminnasta sopimuksia eräiden palveluntarjoajien kanssa. Nämä palveluntarjoajat voivat käsitellä osin myös sinun henkilötietojasi meidän puolestamme. Olemme varmistaneet näissä tilanteissa sopimuksin ja ohjauksella henkilötietojesi suojan.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen hävitys

Hävitämme asiakassuhteeseen liittyvät asiakirjat viimeistään kun 10 vuotta on kulunut hoitosuhteen päättymisestä tai oletetusta potilaan kuolemasta. Kirjanpitolainsäädännön mukaan säilytettävää aineistoa säilytämme kuitenkin aina lain vaatiman ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on lähtökohtaisesti oikeus pyytää meiltä pääsy Sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus halutessasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja osoitteesta: www.tietosuoja.fi